Z dniu 2 czerwca br. Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. o pilne rozliczenie i wypłacenie premii wynikającej z Regulaminu Premiowania z 2015 roku wszystkim pracownikom, których ten Regulamin obowiązywał.

W opinii Związku niepokojące są sygnały o błędach w naliczeniu premii spowodowanych błędnym przyjęciem mierników: absencja i stopień wykonania zadań. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje odwołanie od błędnie naliczonej premii. Wnioskujemy, aby pracodawca w swoich komunikatach akcentował wyraźnie przysługujące pracownikom prawo do odwołania, tym bardziej, że obowiązujący termin odwołania zgodnie z Regulaminem Premiowania z 2015 r. to 7 dni.

O ile zasady rozliczenia premii za I kwartał zostały przez pracodawcę wyjaśnione, nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia premii za miesiąc kwiecień br. ( nadal brak jest informacji o wyniku finansowym za kwiecień br.).

ZZPP odniósł się również do sytuacji  pracowników, których obowiązuje roczny okres rozliczeniowy i wnioskuje, aby tym pracownikom rozliczyć zadania proporcjonalnie za okres 4- m-cy, a wypłaty dokonać do dnia 10 czerwca br.

Przypominamy, że  ta grupa pracowników nie otrzymywała  premii  przez cały 2016 rok.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty  oczekuje realizacji wypłat premii wynikającej z Regulaminu Premiowania z 2015 z uwzględnieniem powyższych wniosków.