Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Ministra Infrastruktury, Andrzeja Adamczyka z wnioskiem zmianę Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, poprzez dodanie paragrafu w brzmieniu:

„Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz
w służbie leśnej i służbie parków narodowych, stawki o których mowa
w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.

Powyższa zmiana Rozporządzenia dotyczy dwóch grup zawodowych, Listonoszy i Leśników, dla których prywatne samochody stanowią codzienne narzędzie pracy.

Podobny wniosek skierowały do Ministra Infrastruktury największe związki zawodowe Leśników oraz niektóre pocztowe organizacje związkowe.