Związek Zawodowy Pracowników Poczty, w związku z naruszaniem przez pracodawcę art. 9 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz § 1 Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego z dnia 18 marca 2015 roku, złożył w tej sprawie skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pomimo dwukrotnego wezwania pracodawcy do zaprzestania działań polegających na przypisywaniu stanowisk pracy niezgodnych z nazewnictwem komórek organizacyjnych wybranym pracownikom i tym samym nierówne traktowanie pozostałych pracowników oraz pogłębianiem dysproporcji płacowych w Spółce, powyższe metody są nadal realizowane.

Ponadto pracodawca nie zastosował się do pouczenia PIP podczas pierwszej próby rejestracji ZUZP w marcu 2015 r, który wskazał za niezgodne z prawem postanowienia treści Załącznika nr 4 – Tabela Zaszeregowań Grup Stanowisk w Poczcie Polskiej. PIP podkreślił, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy przez swój zakres i sposób unormowania powinien umożliwić określenie indywidualnych warunków umów o pracę i powinien być na tyle szczegółowy, aby swoimi postanowieniami uniemożliwiał obejścia przepisów prawa.

Wobec powyższych argumentów, Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z wnioskiem o analizę działań prowadzonych w przedmiotowej sprawie przez Pocztę Polską S.A. oraz wezwanie pracodawcy do zaprzestania opisanych działań.