W dniu 25 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty, którego tematem była informacja na temat prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w zakresie urealnienia stawek tzw. kilometrówki.

W posiedzeniu podkomisji z ramienia ZZPP uczestniczył kol. Robert Czyż, który zgłosił potrzebę dalszych prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ustawowych zapisów gwarantujących coroczną waloryzację obowiązujących od 17 stycznia br. stawek kilometrówki. Propozycja spotkała się z aprobatą członków podkomisji i zapewnieniem ze strony W-ce Ministra Infrastruktury Pana Rafała Weber o jej uwzględnieniu przy trwających obecnie pracach nad zmianą ustawy o transporcie drogowym.

Godzinna dyskusja była również okazją do podsumowania działań, które doprowadziły do oczekiwanych od wielu lat zmian.

W załączeniu link do posiedzenia podkomisji:
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#49BA81178ED1DAC5C125893A003FE9B8