W dniu 06.11.2020r. od godz.11:00 rozpoczęło się spotkanie online przedstawicieli Pracodawcy (w szczególności Pionu Kapitału Ludzkiego) z partnerami społecznymi – stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tematem spotkania było rozpoczęcie rokowań w ramach prac powołanego Zespołu w zakresie zmian do ZUZP, mających na celu zawarcie protokołu dodatkowego do Układu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z poszczególnych organizacji związkowych, będących sygnatariuszami ZUZP, w tym Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Spotkanie z dnia 06.11.2020r. zostało poprzedzone indywidualnymi spotkaniami z sygnatariuszami Układu – podczas, których głównym postulatem, który wybrzmiał ze strony partnerów społecznych było kontynuowanie w następnych latach, wygasających z dniem 31 grudnia br. zapisów dot. wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. Jednak w trakcie tego spotkania, strona Pracodawcy poinformowała o obszarach do rozmowy/negocjacji, również tych zgłaszanych wcześniej przez stronę społeczną, tj. Tymczasowa polityka wynagradzania, Regulamin Premiowania, projekt aneksu do Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, projekt Regulaminu pracy PP SA, siatka płac, tabela grup stanowisk, zaszeregowań, dodatek stażowy, zasady wynagradzania za sprzedaż produktów bankowo ubezpieczeniowych. Główny postulat partnerów społecznych dotyczący przywrócenia dotychczasowych zasad wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych nie znalazł się w zakresie rozmów proponowanych przez Pracodawcę.

 

Z uwagi na to, że od samego początku występowały problemy techniczne z łącznością, nie udało się przeprowadzić spotkania w takim stopniu, aby zostały omówione, przeanalizowane i przedyskutowane wszystkie wskazane obszary. W związku z powyższym strona Pracodawcy zaproponowała termin kolejnego spotkania, jednakże stacjonarnego w siedzibie Spółki przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w dniu 17 listopada br. Jednocześnie z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zasygnalizowano, aby planowane spotkanie stacjonarne odbyło się w węższym gronie tj. mniejszych składach przedstawicieli strony społecznej, natomiast pozostali uczestnicy dołączą do spotkania on-line.