W dniu 9 października 2018 r Związek Zawodowy Pracowników Poczty podpisał Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Poczty Polskiej S.A. objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Na mocy Porozumienia, pracownikom Poczty Polskiej, pozostającym w zatrudnieniu na dzień 31 października br, których wynagrodzenie zasadnicze na dzień 31 października br jest niższe niż 2.500 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat, podwyższa się wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 2.500 zł brutto.

Jednocześnie strony Porozumienia uzgodniły, że jeżeli możliwości ekonomiczno-finansowe Poczty Polskiej na to pozwolą, Strona pracodawcy deklaruje uruchomienie jednorazowej wypłaty  dla pracowników Poczty Polskiej S.A. po 20 listopada 2018 r.