Związek Zawodowy Pracowników Poczty zachęca do wypełnienia i złożenia petycji w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Jest to bardzo ważna sprawa dla naszej Firmy z 465 letnią tradycją, gdyż dotyczy należnej nam dopłaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej.  

W załączeniu przesyłamy petycję w PDF gotową do wydrukowania i podpisania którą można złożyć do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa;
  • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej UKE: adres jak powyżej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15;
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP; 
  • przesłać na numer fax: 22 53 49 162;

Inną prostszą formą wyrażenia sprzeciwu jest wysłanie maila do Prezesa UKE za pomocą formularza kontaktowego UKE, zajmuje to ok. 2 minut https://www.uke.gov.pl/formularz-kontaktowy/   o proponowanej treści, którą wystarczy skopiować i wkleić jako treść.

PETYCJA

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a uszczegółowioną w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach, wnosimy PETYCJE o NIEZWŁOCZNE wydanie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji uruchamiającej wypłatę w roku 2023 Operatorowi Wyznaczonemu (Poczta Polska S.A.) dotacji celowej z budżetu państwa pokrywającej stratę z tytułu świadczenia usługi powszechnej w maksymalnej kwocie 697 mln. złotych. 

Poczta Polska S.A. jako operator wyznaczony, dopełnił wszystkich przewidzianych ustawą prawo pocztowe obowiązków, w terminach zakreślonych w przepisach. Brak decyzji o wypłacie tych środków Prezes UKE argumentuje brakiem ostatecznej zgody Komisji Europejskiej.  W dniu 22 listopada 2023 r. KE przekazała Comfort Letter w przedmiotowej sprawie, a tym samym nie ma już przesłanek do dalszego BLOKOWANIA wypłaty środków. Comfort Letter jest oficjalnym dokumentem Komisji Europejskiej – zapowiedzią pozytywnej decyzji.

Na podstawie Comfort Letter w Polsce wypłacono min. pomoc publiczną dla LOT-u, czy też podejmowano decyzje o dofinansowaniu pojazdów zeroemisyjnych. W ubiegłym roku dokonano wypłaty pomocy publicznej bez jakiejkolwiek zgody Komisji Europejskiej czy też Comfort Letter w kwocie ok. 1,43 mld zł dla Polskiej Grupy Górniczej i 177,6 mln zł dla Tauron Wydobycie.

Nadmieniamy, iż wpłata dopłaty (pomocy publicznej) na podstawie Comfort Letter jest standardem w Unii Europejskiej. Obecne działania Prezesa UKE odbieramy, jako CELOWE i służące destabilizacji funkcjonowania Poczty Polskiej S.A., firmy z 465 letnią tradycją, zatrudniającej ok. 63 000 pracowników.

Żądamy niezwłocznego wydania przedmiotowej decyzji.

Petycja, składana jest w interesie publicznym.

Wnioskodawcy, stosowanie do art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrażają zgodę na ujawnienie danych adresowych i osobowych na stronie internetowej organu.

 

 

Informacja związkowa
Informacja związkowa