W odpowiedzi na wystąpienie ZZPP z dnia 2 czerwca br. w sprawie rozliczenia i wypłacenia premii wynikającej z Regulaminu Premiowania z 2015 roku, otrzymaliśmy od pracodawcy odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z otrzymaną informacją, aby możliwe było pilne rozliczenie i wypłacenie ww. premii, przyjęty został następujący kierunek działań:

  • premia dla pracowników rozliczanych kwartalnie, za I kwartał br., została wypłacona w całości (tj. w trzech miesięcznych częściach),
  • premia dla pracowników rozliczanych kwartalnie, za okres przypadający w II kwartale br., zostanie wypłacona po spełnieniu warunków określonych w uchylonym Regulaminie Premiowania z 2015 roku, tj. po osiągnięciu wyniku finansowego na poziomie co najmniej 90% zakładanych wartości w II kwartale 2017 roku oraz z uwzględnieniem proporcjonalności obowiązywania Regulaminu Premiowania z 2015 roku w tymże kwartale,
  • premia dla pracowników objętych rocznym okresem premiowym za miesiące styczeń-kwiecień br. zostanie wypłacona w całości do końca czerwca 2017 roku,
  • absencje, które wystąpiły w grudniu 2016 roku zostały skorygowane tzn. nie będą miały wpływu na wysokość premii.

Według pracodawcy, sygnały o błędach w naliczaniu premii, o których ZZPP informował w piśmie z dnia 2 czerwca br, zostały szczegółowo przeanalizowane. Najwięcej zdiagnozowanych problemów dotyczyło braku lub nieprawidłowego wpisania przez przełożonego wartości miernika „RZP” (tj. stopnia realizacji zadań premiowych) do modułu: premia w CSIP. W związku z powyższym mierniki mające wpływ na wysokość premii tj.: stopień wykonania zadań, absencja, wynik jednostki oraz warunek uruchomienia premii zostały zweryfikowane, a zauważone błędy usunięte.