W odpowiedzi na wystąpienie ZZPP w sprawie naruszania postanowień art. 9 ZUZP oraz § 1 Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego Pracy pracodawca stwierdził, że w tej materii dochowuje należytej staranności w zakresie zasad przyporządkowania stanowisk do odpowiedniej kategorii zaszeregowania, a nazwy stanowisk obowiązujące w Spółce odzwierciedlają postanowienia ww dokumentów.

Według pracodawcy każda, nawet drobna zmiana w zakresie zmian nazw stanowisk w strukturze organizacyjnej Spółki pociąga za sobą konieczność zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, a jako przyczynę wskazał ujęcie listy stanowisk pracy w katalog zamknięty. Pracodawca widzi w tej sytuacji problem „natury organizacyjnej” i świadomie nie przeprowadza w tym zakresie uzgodnień z partnerami społecznymi.

Pracodawca odpiera również tezę ZZPP „żonglowania” nazwami stanowisk i twierdzi, że w pojedynczych przypadkach dokonuje jedynie dostosowania nazwy jednostek do zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych w ramach tej samej kategorii zaszeregowania oraz widełek płacowych bez konieczności każdorazowej renegocjacji postanowień ZUZP.

W kwestii wartościowania stanowisk pracy oraz związanej z nią kategorii zaszeregowania pracodawca informuje, że odrzucona przez część sygnatariuszy nowa wersja Protokołu Dodatkowego wymaga dalszych prac nad projektem, nie tylko – jak wcześniej twierdził-  w zakresie proponowanych zmian organizacyjnych w Spółce, lecz także nad ewentualnymi zmianami w zakresie budżetów wynagrodzeń w przypadkach zmiany kategorii zaszeregowania na wyższą.

Odpowiedź pracodawcy w przedmiotowej sprawie z punktu widzenia ZZPP jest niepełna i mijająca się z faktami.

Przede wszystkim nigdy nie doszło do przedstawienia treści protokołu dodatkowego do ZUZP w zakresie zmiany Załącznika nr 4 do ZUZP, a jedynie w trakcie spotkań ze strona społeczną pracodawca zaprezentował wyniki wartościowania, a taki stan rzeczy ma odzwierciedlenie w protokołach ze spotkań z partnerami społecznymi.

Ponadto warto podkreślić, że stworzenie listy stanowisk jako katalog zamknięty, odzwierciedlający strukturę organizacyjną Spółki było postulatem pracodawcy podczas rokowań ZUZP.

Nasze zdumienie budzi fakt niedostrzegania przez pracodawcę problemu związanego z odstępstwami między nazewnictwem komórek organizacyjnych i nazwami stanowisk pracy.

Pracodawca może w tej sprawie wykazać dużą dowolność i przydzielać pracownikom stanowiska umieszczone w kategoriach zaszeregowania o niższych widełkach płacowych, niż wynika to z faktycznie wykonywanych zadań.

Najbardziej skrajne przypadki działań pracodawcy polegają na przypisywaniu nowych stanowisk pracy w danej komórce , które nie odpowiadają nazewnictwu tej komórki, mimo że mają swoje odpowiedniki  w ZUZP, ze względu na wyższą kategorię zaszeregowania.  Jest to w naszej ocenie furtka stworzona przez pracodawcę do indywidualnego podnoszenia wynagrodzeń i pogłębiania dysproporcji płacowych.

Powyższe rozwiązania znalazły swoje zastosowanie w niedawno przeprowadzonych zmianach organizacyjnych w Spółce, np. w PKL, PIT, CS czy BWK.

ZZPP uważa, że podnoszone kwestie naruszania postanowień art.9 ZUZP oraz § 1 Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego nie znajdują zrozumienia i są bagatelizowane przez stronę pracodawcy, a przeprowadzane zmiany organizacyjne powodują bałagan i poczucie niesprawiedliwości społecznej wśród pracowników Spółki.

Związek Zawodowy Pracowników Poczty podejmie w tej sprawie interwencję poza Spółką.