Komunikat reprezentatywnych organizacji związkowych z dnia 19 września 2019 r.

18 września br. o godz. 12.15 wznowiliśmy mediacje rozpoczęte 11 września. Partnerów społecznych reprezentowali związkowcy z Pocztowej Solidarności i Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Zespoły negocjacyjne były poszerzone o przedstawicieli władz organizacji, którzy obserwowali proces mediacji. Ze strony pracodawcy w mediacjach uczestniczyli Przemysław Sypniewski Prezes Zarządu i wiceprezesi Andrzej Bodziony i Tomasz Cicirko. Radę Nadzorczą reprezentowali przedstawiciele pracowników Robert Czyż i Leszek Gawarecki. Na mediacjach byli pierwszy raz obecni przedstawiciele właściciela, Sekretarz Stanu w KPRM Paweł Szrot i dyrektorzy departamentów Marcin Izdebski i Maciej Świtkowski. Spotkanie moderowali wyznaczeni mediatorzy. W trakcie długich rozmów pracodawca przedstawiał różne warianty swojej propozycji. Wszystkie te warianty w odbiorze strony związkowej nie były spójne z ustaloną wspólnie propozycją reprezentatywnych związków zawodowych. Strona związkowa wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy obniżając wspólne żądanie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Wobec nieustępliwości pracodawcy ostatecznie związki zdecydowały o powrocie do żądania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników objętych ZUZP o 400,00 złotych, z terminem wejścia w życie podwyżki od 1 czerwca br. Pracodawca 11 września w trakcie pierwszej części spotkania złożył oświadczenie, że oczekiwania strony związkowej mogą być zrealizowane wyłącznie po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą i Właściciela.
W trakcie mediacji z 18/19 września przedstawiciel Właściciela udzielał wsparcia stanowisku prezentowanemu przez pracodawcę. Wobec nie osiągnięcia porozumienia przez strony sporu, mediator nad ranem o godzinie 3.05 podjął decyzję o zakończeniu dzisiejszych mediacji. Minister P. Szrot zadeklarował zorganizowanie w ciągu tygodnia spotkania na wyższym poziomie właścicielskim w KPRM. Nie będziemy recenzować propozycji pracodawcy, mamy nadzieję, że pracodawca rzetelnie przedstawi je za pośrednictwem pocztowego intranetu.
Strona związkowa podjęła decyzje o pozostaniu przedstawicieli obydwu reprezentatywnych organizacji związkowych na sali obrad do momentu wznowienia mediacji. Równocześnie zdecydowaliśmy o zorganizowaniu w dniu 19 września br. konferencji prasowej dla mediów zainteresowanych sytuacją w Poczcie Polskiej.
Prosimy Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie gotowości uczestniczenia w ciągłym dyżurze zespołu oczekującego na pracodawcę w celu kontynuowania mediacji w sali obrad w Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33 sala 609.

Przewodniczący                                                                                         Przewodniczący
Bogumił Nowicki                                                                                        Sławomir Redmer