Związek Zawodowy Pracowników Poczty informuje, że w dniu 02 stycznia 2023r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Link w załączeniu: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000000501.pdf

Celem regulacji rozporządzenia jest zmiana wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Nowe stawki wynoszą: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł; dla motocykla – 0,69 zł; dla motoroweru – 0,42 zł. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nadmieniamy, że Związek Zawodowy Pracowników Poczty przy współudziale kol. Roberta Czyża (główny inicjator tej akcji) od kilku lat postulował o urealnienie niezmiennych od 2007 roku stawek tzw. „kilometrówki”.