Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej braku ujęcia w Arkuszu Analizy Placówki Pocztowej (AAPP) czynności związanych z inwentaryzacją znaczków, druków płatnych, walorów i abonamentu filatelistycznego w placówkach pocztowych w kontekście konieczności przeprowadzenia przedmiotowej inwentaryzacji w Regionach Sieci. Czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji są czasochłonne i pracochłonne i pominięcie ich w procesie badania obciążenia pracą może doprowadzić do uzyskania błędnych wyników ww badania.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie otrzymaliśmy szczegółową informację dotyczącą harmonogramu i zakresu prac nad Arkuszem Analizy Placówki Pocztowej oraz powołanych w trakcie tych prac Podzespołów AAPP. Temat włączenia inwentaryzacji znaczków w proces badawczy dla AAPP 2017 był tematem dyskusji na spotkaniach roboczych Podzespołu AAPP, w wyniku której dokonano ustalenia, że Roczna Inwentaryzacja znaczków i druków płatnych powinna mieć odzwierciedlenie w AAPP 2017 jako czynnik mający wpływ na wynik obciążenia praca placówek pocztowych.

W związku z faktem, że w chwili obecnej brak jest normatywu względem operacji inwentaryzacji znaczków, zaproponowano wykorzystanie normatywu na inwentaryzację towarów handlowych.

Według informacji przekazanych ZZPP, do Regionów Sieci zostanie więc wysłany załącznik w formacie Excel, do którego placówki pocztowe, na podstawie arkuszy spisowych wskażą liczbę znaczków i druków płatnych jaka została wykazana w drodze inwentaryzacji zgodnie z Harmonogramem Inwentaryzacji Rocznej metodą spisu z natury na 2017 rok.

Po zakończeniu realizacji badań AAPP 2017, Podzespół AAPP ds weryfikacji i udoskonalania narzędzia AAPP podejmie prace mające na celu wypracowanie rozwiązania uwzględniającego czynności związane z  inwentaryzacją znaczków w placówkach pocztowych, w tym przygotowanie dedykowanego normatywu jak również specyfiki sposobu liczenia znaczków znajdujących się w placówkach pocztowych z uwzględnieniem sztuk oraz arkuszy znaczków.