W dniach 28-29 września br odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

W pierwszym dniu posiedzenia odbyło się  spotkanie z Panem Pawłem Kopciem, Dyrektorem  Zarządzającym Pionem Sprzedaży oraz Panem Jackiem Zmorkiem, Dyrektorem Biura Zarządzania Siecią i Sprzedażą dla Klienta Detalicznego.

W trakcie spotkania Dyrektorzy przedstawili aktualną sytuację oraz planowane zmiany w podległym obszarze. Dyskusja dotyczyła m.in. planów zwiększenia rezerwy chorobowo-urlopowej do 16% w 2018 roku, przyjęcia poziomu obciążenia pracą na poziomie 100 % oraz zwiększenia zatrudnienia w Regionach Sieci. W odpowiedzi na zgłaszane przez pracowników wątpliwości w zakresie zbyt rozbudowanej oferty handlowej, dyrekcja Pionu podjęła decyzję o jej zmniejszeniu i tym samym wycofaniu części produktów ze sprzedaży. Aktualnie renegocjowane są umowy z klientami biznesowymi oraz zawierane nowe kontrakty na bardziej korzystnych dla Poczty Polskiej S.A. warunkach.

Dyrektorzy przedstawili również stopień realizacji nałożonych planów w podziale na poszczególne usługi. Z zadowoleniem wskazali na nadwyżkę przychodów z tytułu realizacji usług listowych, a także omówili wyzwania w związku z realizacją planów na usługi KEP.

Kolejno Dyrektorzy zapoznali związkowców ZZPP z planami Pionu w zakresie realizacji usług finansowych oraz współpracy z Bankiem Pocztowym S.A. Zapowiedzieli zmianę koncepcji w zakresie ustalania wspólnych planów sprzedażowych, które są aktualnie w fazie testów w Regionach Sieci w Gdańsku oraz Opolu.

Szczególną uwagę podczas dyskusji poświęcono sprawom kadrowym w Regionach Sieci ze szczególnym uwzględnieniem sprawy obniżenia wieku emerytalnego od 1 października br.

Wskazano na powszechnie występujące w naszym kraju trudności z pozyskaniem nowych pracowników oraz dużej fluktuacji zatrudnionych. Wskazano na pilną konieczność dopełnienia etatów przede wszystkim wieloletnim pracownikom Regionów Sieci, którzy dotychczas zatrudnieni byli na niepełnych etatach.

Dyrektor Paweł Kopeć wskazał założenia strategii Poczty Polskiej S.A. w kontekście rozwoju usług finansowych. Wprawdzie strategia na pierwszym miejscu stawia przychody z usług listowych i paczkowych, jednak sprzedaż usług finansowych przy współpracy z Bankiem Pocztowym S.A. dalej ma być realizowana i przynosić wymierne korzyści dla Spółki.

Podkreślono również konieczność wymiany aktualnie użytkowanego programu okienkowego Poczta 2000, który jest mało wydajny i niefunkcjonalny. W przyszłym roku odbędą się rozmowy z dostawcami w zakresie zakupu i instalacji systemu oraz wymiany sprzętu informatycznego dla użytkowników w Urzędach Pocztowych.

W drugim dniu posiedzenia Rady Krajowej ZZPP odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Pocztowego S.A, którzy przedstawili związkowcom założenia nowej strategii Banku Pocztowego S.A. na lata 2017-2021. Strategia zakłada wspólne budowanie silnej grupy finansowej w oparciu o sieć własną Poczty Polskiej S.A oraz oddziały Banku Pocztowego S.A., w której kluczową pozycję zajmują pracownicy poprzez swoje kompetencje, zaangażowanie i kontakt z klientem. W toku dyskusji omówiono dotychczasowe doświadczenia we współpracy Poczty Polskiej S.A. z Bankiem Pocztowym S.A. jak również możliwości jej rozwoju  w przyszłości.

W związku z zaplanowanymi na 2 października br negocjacjami płacowymi organizacji związkowych ze stroną pracodawcy, Rada Krajowa ZZPP przyjęła ustalenie, że w przypadku braku satysfakcjonujących propozycji wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Poczty Polskiej S.A., odwieszamy spór zbiorowy z Pracodawcą i podejmujemy dalsze kroki przewidziane przepisami prawa.