W dniu 23 sierpnia br odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Związku Zawodowego Pracowników Poczty z udziałem Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz Dyrektora Pionu Kapitału Ludzkiego.

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w Poczcie Polskiej S.A. Szczególną uwagę poświęcono dyskusji na temat spraw płacowych w Spółce, w tym dotyczących rozliczenia premii za kwiecień br oraz planowanych na wrzesień rozmów na temat podwyżek wynagrodzeń dla wybranych grup zawodowych. Według Prezesa Zarządu rozmowy o podwyżkach są uzależnione od wyniku finansowego Spółki, jednocześnie Prezes podtrzymał gotowość Zarządu do podjęcia negocjacji w tej sprawie.

Poruszono również kwestie dopełnień etatów pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dysproporcji w wysokości stawek rekrutacyjnych dla nowoprzyjętych pracowników a stawek wynagrodzenia pracowników długoletnich oraz problemów z pozyskaniem nowych pracowników w procesach rekrutacyjnych w związku z aktualną sytuacją na rynku pracy.

Krytycznie oceniliśmy również  proces dostosowania zapisów umów o pracę pracowników Poczty Polskiej S.A. do nowego Regulaminu Premiowania (porozumienia i wypowiedzenia zmieniające) przez Pion Kapitału Ludzkiego, w szczególności zwróciliśmy uwagę na liczne błędy formalne i rachunkowe związane z tym procesem.

Dyrektor PKL zapewniła, że PKL analizuje wszelki uwagi dotyczące funkcjonowania Regulaminu Premiowania oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tak, aby w IV kwartale przystąpić do rozmów w sprawie tych dokumentów.

W trakcie posiedzenia zwrócono również uwagę na potrzebę uaktualnienia niektórych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w zakresie m.in. przedłużenia obowiązywania przepisów dotyczących wypłaty nagród jubileuszowych czy odpraw emerytalno-rentowych.