W dniu 30 maja br. Związek Zawodowy Pracowników Poczty wystąpił do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie przyjęcia normy 105 % wyników z badania AAOD jako wykładni pełnego etatu służby doręczeń w planie zatrudnienia na 2017 r.

W opinii Związku takie działanie prowadzi do zróżnicowania i dyskryminowania tej grupy zawodowej w porównaniu z innymi stanowiskami funkcjonującymi w PP S.A.  w zakresie czasu pracy.

Wyjaśnienia wymaga fakt przyjęcia wyniku obciążenia 105% jako jedną z przesłanek do konstrukcji planu zatrudnienia oraz pominięcia w wykonanym badaniu AAOD rejonów masowych,  które funkcjonują w warunkach  przeciążenia i powinny być uwzględnione w tworzeniu planu zatrudnienia.

ZZPP domaga się  przyjęcie do planu zatrudnienia na 2017 r i następne lata wyniku badania AAOD na poziomie 100% w odniesieniu do każdego rejonu doręczeń oraz o uzupełnienie etatów w planie zatrudnienia na 2017 r. wg. wskaźnika 100% do rejonu doręczeń,  a nie średniej wychodzącej z badania w RS czy UP.

Oczekujemy pilnego przeanalizowania powyższych argumentów oraz niezwłoczną korektę planu zatrudnienia na 2017 r. w terminie do końca czerwca br.

 

W przypadku zignorowania powyższego stanowiska, ZZPP zastrzega sobie prawo do powiadomienia  Państwowej Inspekcji Pracy o metodologii i działaniach stosowanych w PP S.A. jako wykładni czasu pracy niektórych pracowników.