Po interwencji Związku Zawodowego Pracowników Poczty (informowaliśmy szczegółowo w dniu 01 kwietnia br.), Zarząd PP SA dokonał zmiany zasad wypłat dodatkowych środków dla eksploatacji. Odstąpiono od zamiaru niewypłacania dodatkowych środków w sytuacjach, gdy absencja wynosiła więcej niż 2 dni, obecnie kwota dodatkowego wynagrodzenia będzie proporcjonalnie pomniejszona o liczbę dni nieobecności.
Poniżej treść komunikatu Pracodawcy:

 

„Dodatkowe pieniądze dla eksploatacji – zmiana warunków, szczegóły 02.04.2020

Biorąc pod uwagę komentarze i opinie, pojawiające się w dyskusjach Pracowników i przedstawicieli Związków Zawodowych, Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o zmianie zasad dotyczących zasad nabywania uprawnień i wyliczania kwoty wypłat dla osób zatrudnionych w eksploatacji. Niezmienna pozostała intencja dodatkowej gratyfikacji finansowej – mają otrzymać ją osoby, które z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki służbowe w czasie zagrożenia epidemicznego.

Jak informowaliśmy wcześniej, dodatkowe wynagrodzenie będzie wynosiło łącznie 700 zł brutto na etat i zostanie wypłacone w dwóch transzach:

  • I transza w kwocie 300 zł w przeliczeniu na pełny etat, zostanie wypłacona do 10 kwietnia br.,
  • II transza w kwocie 400 zł w przeliczeniu na pełny etat zostanie wypłacona do 10 maja br.

Wypłaty w wyżej wymienionych kwotach otrzymają pracownicy, którzy byli obecni w pracy, przy czym:

  • wypłata I transzy – będą brane pod uwagę dni robocze, w których pracownik był obecny w pracy w okresie od dnia 12 marca do 31 marca; w przypadku, gdy w tym okresie pracownik miał nieobecności, kwota 300 zł zostanie pomniejszona proporcjonalnie o tę liczbę dni nieobecności (tj. o 1/14 za każdy dzień nieobecności)
  • wypłata II transzy  – będą brane pod uwagę dni robocze, w których pracownik był obecny w pracy w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia;  w natomiast w przypadku, gdy w tym okresie pracownik miał nieobecności, kwota 400 zł zostanie pomniejszona proporcjonalnie o tę liczbę dni nieobecności (tj. o 1/21 za każdy dzień nieobecności).

Do dni nieobecności, które będą pomniejszały kwoty dodatkowych wypłat zalicza się:

  • świadczenie chorobowe,
  • zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i rodzicielski,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • urlop wypoczynkowy (bieżący i zaległy), okolicznościowy lub
  • urlop bezpłatny.

Uprawnionymi do otrzymania ww. wypłat, w kwotach wyliczonych wg zasad opisanych powyżej, będą Pracownicy będący w zatrudnieniu odpowiednio w dniu 31 marca br. i 30 kwietnia br.”