W odpowiedzi na złożoną w dniu 3 stycznia 2018 roku skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w sprawie naruszania przez pracodawcę art.9 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz § 1 Okołoukładowego Porozumienia Zbiorowego z dnia 18 marca 2015 roku, ZZPP otrzymał pismem z dnia 10 maja 2018 roku decyzję w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z treścią decyzji, w Poczcie Polskiej S.A. zostały przeprowadzone czynności kontrolne w zakresie wskazanym we wniosku ZZPP. Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że po rejestracji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Poczty Polskiej S.A. powstały w Spółce komórki organizacyjne, które otrzymały nowe nazwy, nieuwzględnione w dotychczasowej Tabeli Zaszeregowań Grup Stanowisk w Poczcie Polskiej, stanowiącej załącznik nr 4 do ZUZP.

W trakcie analizy przedstawionych w procesie kontroli dokumentów stwierdzono również przypadki kierowniczych stanowisk pracy, którym przypisano nazwę niezgodnie z nazewnictwem komórki organizacyjnej, co w szczególności podkreślał ZZPP w treści skargi do PIP.

Mając na uwadze dokonane podczas kontroli ustalenia, Państwowa Inspekcja Pracy skieruje do pracodawcy wniosek o dostosowanie Tabeli Zaszeregowań Grup Stanowisk w Poczcie Polskiej, stanowiącej załącznik nr 4 do ZUZP do obowiązującej w Poczcie Polskiej S.A. struktury organizacyjnej (w tym nazewnictwa komórek organizacyjnych).

 

Decyzja pokontrolna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie jest potwierdzeniem, że stwierdzone przez ZZPP naruszanie obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy miało miejsce i stanowiło dla pracodawcy wygodne narzędzie w procesie dowolnego, indywidualnego kształtowania polityki kadrowej w Spółce.

W ocenie ZZPP decyzja ta stanowi właściwy krok w drodze do usunięcia zgłoszonych przez nasz związek zawodowy nieprawidłowości, a jej realizacja  przywróci w Poczcie Polskiej S.A. oczekiwaną przez pracowników transparentność w zakresie zasad przypisywania stanowisk pracy zgodnie ze schematami organizacyjnymi jednostek oraz zniweluje negatywne skutki dotychczasowych działań pracodawcy  tj. powstające dysproporcje płacowe i poczucie nierównego traktowania wybranych pracowników.